Ζώνη ΏραςΏρα Κεντρικής Ευρώπης
Περιοχή2.381.741 τ.χλμ.
Πληθυσμός 34,6 εκατομμύρια
Πυκνότητα πληθυσμού14,5 / km²
Ταχυδρομικούς Κώδικες01000, 01001, 01002 (3.220 περισσότερα)
Κωδικοί Τηλεφώνου21, 24, 25 (21 περισσότερα)
Επιχειρήσεις σε Αλγερία69.110
Πόλεις633
Ταχυδρομικούς ΚώδικεςΔιοικητική ΠεριφέρειαΑριθμός ταχυδρομικών κωδικών
01000 - 01052Adrar54
02000 - 02804Wilaya de Chlef91
03000 - 03046Wilaya de Laghouat47
04000 - 04300Oum el Bouaghi53
05000 - 05400Wilaya de Batna136
06000 - 06500Wilaya de Bejaïa114
07000 - 07800Wilaya de Biskra90
08000 - 08803Wilaya de Béchar54
09000 - 09480, 16052 - 16061Wilaya de Blida66
09050 - 09059, 26000 - 26800, 38020 - 38029Wilaya de Médéa95
10000 - 10260Wilaya de Bouira91
10070 - 10079, 34000 - 34255Wilaya de Bordj Bou Arréridj79
11000 - 11024Wilaya de Tamanrasset25
12000 - 12057Wilaya de Tébessa58
13000 - 13600Wilaya de Tlemcen84
14000 - 14071Wilaya de Tiaret71
15000 - 15640Wilaya de Tizi Ouzou166
16000 - 16808Wilaya d’ Alger74
16032 - 16049, 35000 - 35200Wilaya de Boumerdes81
17000 - 17065Wilaya de Djelfa67
18000 - 18200Wilaya de Jijel50
19000 - 19801Wilaya de Sétif129
20000 - 20036Wilaya de Saïda38
21000 - 21075Wilaya de Skikda76
22000 - 22100Wilaya de Sidi Bel Abbès62
22050 - 22059, 29000 - 29076Wilaya de Mascara86
23000 - 23807Annaba56
24000 - 24300Wilaya de Guelma54
25000 - 25806Wilaya de Constantine63
27000 - 27049Wilaya de Mostaganem50
28000 - 28068Wilaya de M’Sila69
30000 - 30803Wilaya de Ouargla64
31000 - 31806Oran98
32000 - 32034El Bayadh35
33000 - 33011Illizi12
36000 - 36023, 36030 - 36049El Tarf42
37001 - 37006Wilaya de Tindouf6
38000 - 38019Wilaya de Tissemsilt24
39000 - 39077El Oued77
40000 - 40300Wilaya de Khenchela46
41000 - 41039Wilaya de Souk Ahras40
42000 - 42440Wilaya de Tipaza78
43000 - 43200Wilaya de Mila68
44000 - 44059Wilaya de Aïn Defla64
45000 - 45200Wilaya de Naama34
46000 - 46054Wilaya de Aïn Temouchent54
47000 - 47801Wilaya de Ghardaïa34
48000 - 48073Wilaya de Relizane73

Αλγερία

Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας (Αραβικά: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‎ /Al Jazairia al Dimukratiya al Saabiya) ή Αλγερία (Αραβικά: الجزائر/Al Jazair), είναι μία χώρα στη βόρεια Αφρική. Έχει έκταση 2.381.741 τ.χλμ. και πληθυσμό 40.400.000 κατοίκους ..  ︎  Αλγερία Σελίδα Wikipedia